قفسه بندی فروشگاهی

از این نوع قفسه بندی جهت فروشگاه های کوچکتر نسبت به هایپرمارکت ها استفاده می شود.

Details

تست 1(زیر دسته قفسه بندی فروشگاهی)

Details

تست 2(زیر دسته قفسه بندی فروشگاهی)

Details